Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Theo đó, nếu một người vắng mặt tại nơi cư trú trong một thời gian theo quy định thì chủ thể có liên quan sẽ được làm đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm với các trình tự thủ tục tố tụng. Điều này nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi người đó vắng mặt tại nơi cư trú như: hôn nhân, quản lý tài sản, thừa kế…. đồng thời thông qua thủ tục này cũng sẽ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có liên quan. Và nếu cơ quan có thẩm quyền chấp nhận yêu cầu thì sẽ ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú với trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thay đổi như thế nào:
Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định tại Điều 383 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó: Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt đó tại nơi cư trú và được chấp nhận thì trong quyết định, Tòa án còn phải quyết ...

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 24/2004/QH11 như sau: - Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. - Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định chấp nhận đơn yêu cầu và ra thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú; trường hợp có yêu cầu Toà án ...