Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 105 Luật Cạnh tranh 2004 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi bổ sung qua Luật Cạnh tranh sau này.

Cạnh tranh là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường và thời đại hội nhập kinh tế Quốc tế hiện nay, các vụ việc cạnh tranh đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Theo đó, ngày càng có nhiều vụ việc bị phát hiện và xử lý.

Liên quan đến vấn đề xử lý vụ việc cạnh tranh, Luật Canh tranh đã quy định rất nhiều nội dung trong đó bao gồm việc ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Theo đó, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có các nội dung chủ yếu liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc và phải được tống đạt cho tổ chức, cá nhân có liên quan trong một thời hạn mà Luật quy định.

Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Luật cạnh tranh (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018) thì quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định cụ thể như sau: 1. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có các nội dung chủ yếu sau đây: - Tóm tắt nội dung vụ việc; - Phân tích vụ việc; - Kết luận xử lý vụ việc. 2. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được tống đạt cho tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ...

Theo quy định tại Luật cạnh tranh 2004 27/2004/QH11 thì quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định cụ thể như sau: 1. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải có các nội dung chính sau đây: - Tóm tắt nội dung vụ việc; - Phân tích vụ việc; - Kết luận xử lý vụ việc. 2. Chủ toạ phiên điều trần có trách nhiệm ký quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 3. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải được gửi cho các bên liên quan ...