Ra quyết định thi hành án dân sự

Ra quyết định thi hành án dân sự lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật thi hành án dân sự về sau.

Luật thi hành án dân sự quy định rõ các phần bản án, quyết định mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành. Việc ra quyết định thi hành án đúng sẽ làm cơ sở vững chắc, là kim chỉ nam cho những giai đoạn thi hành án tiếp theo và ngược lại. Do đó, các quy định về việc ra quyết định thi hành án dân sự cần phải chuẩn chỉ, rõ ràng, cụ thể để việc áp dụng pháp luật được thuận lợi.

Ra quyết định thi hành án dân sự thay đổi như thế nào:
Hiện nay, việc ra quyết định thi hành án dân sự được quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008 26/2008/QH12 với nội dung như sau: - Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây: + Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí; + Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; + Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản; + ...

Việc chủ động ra quyết định thi hành án dân sự trước ngày 01/07/2009 đuợc quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 13/2004/PL-UBTVQH11 với nội dung như sau: - Thủ trưởng Cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành phần bản án, quyết định sau đây: + án phí, lệ phí Toà án, trả lại tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án; + Hình phạt tiền; + Tịch thu tài sản, truy thu thuế, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính; + Xử ...

Việc chủ động ra quyết định thi hành án dân sự của Thủ trưởng cơ quan thi hành án trước ngày 01/07/2004 đuợc quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993 13-L/CTN với nội dung như sau: Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án, quyết định chuyển giao của Toà án, thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành bản án, ...

Trước ngày 01/06/1993, việc chủ động ra quyết định thi hành án dân sự của Chánh án Tòa án được quy định tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1989 23-LCT/HĐNN8 do Hội đồng Nhà nước ban hành với nội dung như sau: Những bản án, quyết định được Chánh án Toà án chủ động ra quyết định thi hành bao gồm: - Bản án, quyết định nói tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành; - Bản án, ...