Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 1999 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật doanh nghiệp về sau.

Sổ đăng ký cổ đông là giấy tờ ghi nhận thông tin tất cả cổ đông trong công ty. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Luật doanh nghiệp đã quy định các nội dung tối thiểu mà sổ đăng ký cổ đông phải có. Trong đó nội dung quan trọng nhất là sổ đăng ký cổ đông ghi nhận số lượng cổ phần của từng cổ đông. Đây chính là bằng chứng ghi nhận quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần.

Ngoài sổ đăng ký cổ đông thì Luật doanh nghiệp không bắt buộc công ty cổ phần phải lập cũng như duy trì bất kỳ loại sổ nào khác. Tuy nhiên qua thực tế hoạt động thì công ty cổ phần có thể lập các loại sổ đăng ký khác để có thể cung cấp thông tin cho các chủ nợ hay phục vụ cho chính việc quản lý nội bộ.

Sổ đăng ký cổ đông thay đổi như thế nào:
Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần được quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014 với nội dung như sau: - Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. - Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: + Tên, địa chỉ trụ sở chính ...

Điều 86 Luật Doanh nghiệp quy định: 1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. 2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần ...

Trước ngày 01/07/2006, sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần được quy định tại Điều 60 Luật doanh nghiệp 1999 với nội dung như sau: - Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: + Tên, trụ sở của công ty; + ...