Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 1999 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Doanh nghiệp về sau.

Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Như chúng ta đã biết, quyền tự do kinh doanh thừa nhận khả năng doanh nghiệp được phép hoạt động trong những ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm cũng như thừa nhận cho doanh nghiệp quyền được tự chủ trong quá trình hoạt động của mình, bao gồm quyết định tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thì khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải tuân thủ những quy định của pháp luật, theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan quản lý hoạt động của mình.

Tạm ngừng kinh doanh thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 với nội dung như sau: - Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp ...

Trước ngày 01/07/2015, việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2005 với nội dung như sau: - Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. - Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có ...

Trước ngày 01/07/2006, việc tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Điều 104 Luật doanh nghiệp 1999 với nội dung như sau: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải báo cáo bằng văn bản về thời hạn tạm ngừng cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp phải ...