Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Công ty 1990 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật doanh nghiệp về sau.

Tên doanh nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm của pháp luật doanh nghiệp, theo đó, Luật doanh nghiệp đã có quy định cụ thể về nguyên tắc đăt tên doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp là tiền đề cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong tương lai, việc lựa chọn một cái tên vừa phù hợp với yêu cầu của chủ doanh nghiệp vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật đòi hỏi phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Quy định về đặt tên doanh nghiệp sẽ góp phần khắc phục việc mạo danh, giả danh, mượn danh của doanh nghiệp khác để cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh và tình trạng dễ nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác, gây ra những ảnh hưởng không tốt với cộng đồng doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh.

Tên doanh nghiệp thay đổi như thế nào:
Tên Doanh nghiệp Tên Tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố như sau: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Trong đó tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoa hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu ...

Tên doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 60/2005/QH11, theo đó: 1. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp; b) Tên riêng. 2. Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu ...

Tên doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 1999 13/1999/QH10, theo đó: Tên của doanh nghiệp phải bảo đảm: a) Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký kinh doanh; b) Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; c) Phải viết bằng tiếng Việt và có thể viết thêm bằng một hoặc một số tiếng nước ngoài với khổ chữ nhỏ hơn; d) Ngoài các quy định nói tại các điểm a, b ...

Tên doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990 48-LCT/HĐNN8, theo đó: Doanh nghiệp tư nhân được đặt tên theo ngành, nghề kinh doanh hoặc đặt tên riêng. Trên bảng hiệu, hoá đơn, quảng cáo, báo cáo, tài liệu, giấy tờ giao dịch khác của doanh nghiệp tư nhân phải ghi tên doanh nghiệp, kèm theo các chữ "doanh nghiệp tư nhân" và số vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp. Trên đây là tư vấn về tên doanh nghiệp theo Luật công ty 1990. Để biết ...