Thẩm quyền giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự

Thẩm quyền giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, trong một số trường hợp bản án hoặc quyết định của Tòa án sẽ bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, để thể hiện tính quản lý và phân cấp rõ ràng trong bộ máy xét xử thì pháp luật tố tụng hành chính đã quy định rõ thẩm quyền giám đốc thẩm đối với từng vụ án, quyết định cụ thể.

Thẩm quyền giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 382 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án hình sự được xác định như sau: 1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị. 2. Hội đồng ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 279 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 có quy định về thẩm quyền giám đốc thẩm như sau: 1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh giám đốc thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện. ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu giám đốc thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự khu ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 248 Bộ luật Tố tụng Hình sự 1988 thì thẩm quyền giám đốc thẩm được xác định như sau: 1- Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh giám đốc thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp huyện; Uỷ ban thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu giám đốc thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Toà án quân sự ...