Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện lần đầu tiên được ghi nhận tại Khoản 6 Điều 19 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Pháp lệnh và Luật Xử lý vi phạm hành chính sau này.

Về bản chất, xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có quy định cụ thể về các hình thức xử phạt, mức phạt tối đa mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được quyền xử phạt, kèm theo việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Như vậy, trong việc xác định thẩm quyền xử phạt thì, nếu thuộc thẩm quyền của mình thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển biên bản vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thay đổi như thế nào:
Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng; - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt ...

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 29 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 như sau: (Điều này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 30.000.000 đồng; - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền; - Tịch ...

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được quy định tại Điều 27 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 như sau: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có quyền: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; - Quyết định việc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp quy định tại khoản 2 và ...

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 19 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành như sau: 1- Chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, Bộ đội biên phòng, nhân viên Hải quan, Kiểm lâm, thuế vụ đang thi hành công vụ được phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20.000 đồng. Việc phạt tiền từ trên 20.000 đồng đến 50.000 đồng phải do thủ trưởng trực tiếp của những người có thẩm quyền quy định quyết ...

Có thể bạn quan tâm: