Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Pháp lệnh và Luật Xử lý vi phạm hành chính sau này.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định. Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có quy định cụ thể về hình thức và mức phạt tối đa mà Bộ đội biên phòng được quyền xử phạt, kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả.

Như vậy, trong việc xác định thẩm quyền xử phạt thì, nếu thuộc thẩm quyền của mình thì Bộ đội biên phòng có trách nhiệm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì chuyển biên bản vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 40 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Bộ đội biên phòng được quy định cụ thể như sau: 1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 500.000 đồng. 2. Trạm trưởng, ...

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng được quy định tại Điều 32 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 như sau: (Điều này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008) 1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 200.000 đồng. 2. Đội trưởng của người quy định tại khoản 1 Điều này, Trạm trưởng Trạm ...

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan cảnh sát, cơ quan quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, bộ đội biên phòng được quy định tại Điều 29 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 như sau: 1. Chiến sĩ cảnh sát nhân dân, bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 100.000 đồng. 2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt ...

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 19 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành như sau: 1- Chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, Bộ đội biên phòng, nhân viên Hải quan, Kiểm lâm, thuế vụ đang thi hành công vụ được phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20.000 đồng. Việc phạt tiền từ trên 20.000 đồng đến 50.000 đồng phải do thủ trưởng trực tiếp của những người có thẩm quyền quy định quyết ...