Thời điểm và địa điểm mở thừa kế

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế là quy định liên quan đến chế định thừa kế được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành. Việc xác định thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn, nó là căn cứ để xác định được tài sản, quyền tài sản và nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản gồm những gì, giá trị hiện tại là bao nhiêu. Điều này nhằm giải quyết chính xác việc phân chia di sản sau này cho người thừa kế và tránh tình trạng tài sản có thể bị người khác phân tán hoặc chiếm đoạt. Thời điểm mở thừa kế là cơ sở cho việc xác định những ai có quyền thừa kế di sản hiện tại, việc chia di sản được tiến hành như thế nào. Ngoài ra, nó có ý nghĩa về mặt thời hiệu cụ thể là việc từ chối nhận di sản thừa kế, khởi kiện đòi di sản thừa kế phải được tiến hành trong một thời hạn nhất định, kể từ thời điểm mở thừa kế. Việc xác định địa điểm mở thừa kế để các chủ thể liên quan biết rõ địa điểm nhằm thực hiện các quyền lợi liên quan đến thừa kế theo đúng quy định.

Thời điểm và địa điểm mở thừa kế thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì thời điểm, địa điểm mở thừa kế được quy định như sau: - Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật dân sự 2015. - Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác ...

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11, theo đó: 1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này. 2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối ...

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN, theo đó: 1- Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết, thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 2- Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối ...

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế được quy định tại Lệnh 44-LCT/HĐNN8, theo đó: 1- Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc được Toà án xác định là đã chết. 2- Địa điểm mở thừa kế là nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản, thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản. Trên đây là tư vấn ...