Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1981 và nội dung này tiếp tục được hoàn thiện qua các Luật khiếu nại sau này.

Theo quy trình khiếu nại, việc khiếu nại được phân thành khiếu nại lần đầu và khiếu nại lần hai. Khiếu nại lần đầu được thực hiện khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Theo đó, trong thời hạn nhất định, kể từ ngày nhận được khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết. Như vậy, quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại đòi hỏi người khiếu nại cần nắm vững thời hạn thụ lý, giải quyết để có cơ sở yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại đúng quy định pháp luật.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu thay đổi như thế nào:
Việc thụ lý giải quyết khiếu nại được quy định tại Luật khiếu nại 2011 như sau: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và ...

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định tại Khoản 9 Luật Khiếu nại, tố cáo 2005 sửa đổi 58/2005/QH11, theo đó: 1. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu ...

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu giai đoạn 1999-2006 được quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo 1998 09/1998/QH10, theo đó: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần ...

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu giai đoạn 1991-1999 được quy định tại Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo công dân 1991 53-LCT/HĐNN8, theo đó: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; các lần tiếp theo mỗi lần không qua sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị hoặc đơn khiếu nại; trong trường hợp phải tiến hành thanh tra, thì thời hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra. Trên đây là ...

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định tại Pháp lệnh xét giải quyết khiếu tố, tố cáo của công dân 1981 5-LCT/HĐNN7, theo đó: Các khiếu nại thuộc quyền xét và giải quyết của cấp xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị cơ sở khác phải được xét và giải quyết chậm nhất không quá một tháng kể từ ngày nhận; đối với các cấp khác thì chậm nhất không quá ba tháng. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng ...