Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, kháng nghị được xem là hành vi tố tụng của người có thẩm quyền thể hiện việc phản đối toàn bộ hoặc một phần bản án, quyết định của Tòa án với mục đích bảo đảm cho việc xét xử được chính xác, công bằng, đồng thời sửa chữa những sai lầm trong bản án, quyết định. Tuy nhiên, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sẽ có thời hạn nhất định nhằm hạn chế kéo dài thời gian ảnh hưởng tới việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án, gây thiệt hại cho người có quyền lợi.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 379 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm như sau: 1. Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 2. Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 có quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm như sau: 1. Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. 2. Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả trường hợp ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 247 Bộ luật Tố tụng Hình sự 1988, được bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Luật Tố tụng hình sự sửa đổi 1990 có quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm như sau: - Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn một năm kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. - Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người ...