Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 28 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Pháp lệnh và Luật Xử lý vi phạm hành chính sau này.

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là khoảng thời gian Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mà sau khi lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu như người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính góp phần đảm bảo nguyên tắc chung của Luật Xử lý vi phạm hành chính là "việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật".

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể như sau: 1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc ...

Quyết định xử phạt hành chính được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002 44/2002/PL-UBTVQH10như sau: 1. Thời hạn ra quyết định xử phạt là mười ngày, kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính; đối với vụ vi phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba mươi ngày. Trong trường hợp xét cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền phải báo ...

Quyết định xử phạt hành chính được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 1995 41-L/CTN như sau: 1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt; nếu có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn trên có thể được kéo dài, nhưng không được quá 30 ngày. Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền ...

Quyết định xử phạt hành chính được quy định tại Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính 1989 28-LCT/HĐNN8do Hội đồng Nhà nước ban hành như sau: 1- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính, cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt đối với người, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính đó. 2- Quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày, tháng, năm ; tên cơ quan, người ra quyết ...