Thời hạn thực hiện nghĩa vụ

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ là quy định liên quan đến nghĩa vụ dân sự được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành nhắc rất nhiều đến từ “nghĩa vụ” nhưng không quy định vấn đề trên. Theo đó trong những giao dịch dân sự diễn ra giữa các chủ thể hằng ngày với nhau thì mỗi bên có nghĩa vụ phải thực hiện theo như thỏa thuận đã giao kết và phải có một khoảng thời gian nhất định để thực hiện. Nếu không quy định thời hạn thì có thể dẫn đến tình trạng kéo dài, không thực hiện của bên có nghĩa vụ, trực tiếp làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của bên có quyền lợi và dẫn đến những tranh chấp phát sinh giữa hai bên với nhau. Theo đó pháp luật dân sự đã đưa ra quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ với những nguyên tắc cơ bản để các bên có thể áp dụng để giải quyết.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: - Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. - Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. - Trường hợp bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Dân sự 2005, Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: 1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ dân sự đúng thời hạn; chỉ được thực hiện nghĩa vụ dân sự trước thời hạn khi có sự đồng ý của bên có quyền; nếu bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Dân sự 1995, Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: 1- Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Người có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ dân sự đúng thời hạn; chỉ được thực hiện nghĩa vụ dân sự trước thời hạn, khi có sự đồng ý của người có quyền; nếu người có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa ...