Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng là quy định liên quan đến chế định hợp đồng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự năm 1995.

Hợp đồng được nhắc đến lần đầu tiên tại Nghị định 29-CP năm 1962 ban hành điều lệ tạm thời quy định những nguyên tắc xử lý trong việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế do Hội đồng Chính phủ ban hành nhưng không nhắc đến quy định nêu trên. Bản chất của hợp đồng chính là sự thỏa hiệp giữa ý chí các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên.

Theo đó, pháp luật dân sự ghi nhận khi một bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng thì sẽ có thời hạn trả lời. Việc quy định thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng nhằm nêu nhằm tránh việc các bên hiểu nhầm thời hạn và cách trả lời dẫn đến phát sinh tranh chấp.

Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự được quy định như sau: - Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 397 Bộ luật Dân sự 2005, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự được quy định như sau: 1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 397 Bộ luật Dân sự 1995, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự được quy định như sau: 1- Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời, thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn chờ trả lời, thì lời chấp nhận này được coi là đề nghị mới ...