Thời hạn xét thăng bậc quân hàm Công an

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân và Công an xã.

Thăng hàm công an hay còn gọi là phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật Công an Nhân dân và một số văn bản hướng dẫn. Theo đó, để được xét thăng cấp bậc hàm, chiến sĩ công an phải đáp ứng các điều kiện chung về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe và có đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định.

Thời hạn xét thăng bậc quân hàm Công an thay đổi như thế nào:
Thời hạn thăng cấp bậc hàm công an nhân dân giai đoạn 2006-2015 được quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Công an nhân dân 2005, theo đó: Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm: a) Hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ: Hạ sĩ lên Trung sĩ: 1 năm; Trung sĩ lên Thượng sĩ: 1 năm; Thượng sĩ lên Thiếu uý: 2 năm; Thiếu uý lên Trung uý: 2 năm; Trung uý lên Thượng uý: 3 năm; Thượng uý lên Đại uý: 3 năm; Đại uý lên Thiếu tá: 4 năm; Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm; Trung ...

Thời hạn thăng cấp bậc hàm cảnh sát nhân dân giai đoạn 1991-2006 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành, theo đó: Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm đối với sĩ quan quy định như sau: Thiếu uý lên trung uý: hai năm, Trung uý lên thượng uý: ba năm, Thượng uý lên đại uý : ba năm, Đại uý lên thiếu tá : bốn năm, Thiếu tá lên trung tá: ...

Thời hạn thăng cấp bậc hàm cảnh sát nhân dân giai đoạn 1989-1991 được quy định tại Điều 27 Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành, theo đó: Thời gian xét thăng cấp bậc hàm đối với sĩ quan quy định như sau : Thiếu uý lên trung uý : 2 năm, Trung uý lên thượng uý : 2 năm, Thượng uý lên đại uý : 3 năm, Đại uý lên thiếu tá : 4 năm, Thiếu tá lên trung tá : 4 năm, Trung ...