Thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải

Thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Hàng hải 1990 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Bộ luật Hàng hải sau này nhằm đáp ứng nhu cầu hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xuất phát từ tầm quan trọng của lĩnh vực hàng hải cũng như việc bảo vệ quyền lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động hàng hải, Bộ luật Hàng hải đã dành một điều luật cụ thể để quy định về thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải, đây là một khoảng thời gian xác định cụ thể. Về mặt định nghĩa, khiếu nại hàng hải là việc một bên yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải. Khi đó, người có khiếu nại hàng hải có quyền cầm giữ hàng hải đối với tàu biển để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác trên cơ sở hợp đồng.

Thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải thay đổi như thế nào:
Thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải được hướng dẫn tại Điều 43 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017), theo đó: 1. Thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải là 01 năm kể từ thời điểm phát sinh quyền cầm giữ hàng hải. 2. Thời điểm phát sinh quyền cầm giữ hàng hải quy định tại khoản 1 Điều này được tính như sau: a) Từ ngày kết thúc hoạt động cứu hộ, trong trường hợp để giải quyết tiền công cứu hộ; b) Từ ngày phát ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Bộ luật hàng hải 2005, thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải được quy định như sau: 1. Thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải là một năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền cầm giữ hàng hải. 2. Thời điểm phát sinh quyền cầm giữ hàng hải quy định tại khoản 1 Điều này được tính như sau: a) Từ ngày kết thúc hoạt động cứu hộ, trong trường hợp để giải quyết tiền công cứu hộ; b) Từ ngày phát sinh tổn thất, ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 34 luật hàng hải 1990, thời hiệu quyền cầm giữ hàng hải được quy định như sau: 1- Quyền cầm giữ hàng hải để giải quyết các khoản nợ ưu tiên nói tại khoản 5, Điều 31 của Bộ luật này chấm dứt sau một trăm tám mươi ngày; đối với các khoản nợ khác, thì thời hiệu này là một năm. 2- Thời hiệu của quyền cầm giữ hàng hải được tính: a) Từ ngày kết thúc hoạt động cứu hộ, trong trường hợp để ...