Thụ lý giải quyết khiếu nại

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 và nội dung này tiếp tục được hoàn thiện qua các Luật khiếu nại sau này.

Theo quy trình khiếu nại, việc khiếu nại được phân thành khiếu nại lần đầu và khiếu nại lần hai. Khiếu nại lần đầu được thực hiện khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Việc khiếu nại lần hai được thực hiện khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

Theo quy định của Luật Khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý các khiếu nại đúng pháp luật, để giải quyết trong thời hạn của Luật này, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Như vậy, quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại đòi hỏi người khiếu nại cần nắm vững thời hạn thụ lý, giải quyết để có cơ sở yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại đúng quy định pháp luật.

Thụ lý giải quyết khiếu nại thay đổi như thế nào:
Việc thụ lý giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu ...

Thụ lý giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 34 Luật Khiếu nại, tố cáo 1998, theo đó: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu ...

Thụ lý giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991, theo đó: Cơ quan nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thì trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được phải báo cho người khiếu nại biết; đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải trả lại đương sự và hướng dẫn họ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ ...