Thụ lý vụ án trong tố tụng dân sự

Thụ lý vụ án là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành.

Tố tụng dân sự được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp dân sự một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ tố tụng dân sự. Theo đó, thụ lý vụ án được xem như giai đoạn, công việc đầu tiên trong tố tụng để bắt đầu quá trình giải quyết, nếu không có thụ lý thì sẽ không có các giai đoạn tiếp theo. Do đó, quy định nêu trên đóng vai trò hêt sức quan trọng và nó là căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các thủ tục tiếp theo như: xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai…

Thụ lý vụ án trong tố tụng dân sự thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới thông báo về việc thụ lý vụ án trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện ...

Căn cứ quy định tại Điều 171 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004, Toà án thụ lý vụ án được quy định như sau: 1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Toà án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. 2. Toà ...

Căn cứ quy định tại Điều 37 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành, Tòa án thụ lý vụ án được quy định như sau: 1- Nếu thấy vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Toà án báo ngay cho nguyên đơn nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn, nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp được miễn án phí hoặc được miễn nộp ...