Thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị là quy định liên quan đến chế định thừa kế được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành.

Theo đó, quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của mỗi công dân trong cuộc sống hằng ngày được pháp luật ghi nhân và bảo hộ, nó được hiểu là một chế định pháp luật dân sự bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành quy định về thừa kế, về việc bảo vệ và điều chỉnh, chuyển tài sản của người đã chết cho những người còn sống.

Khi không áp dụng chia thừa kế theo di chúc thì cơ quan có thẩm quyền, những chủ thể liên quan sẽ áp dụng hình thức là chia theo pháp luật nhằm bảo đảm phần di sản đó vẫn được chuyển giao cho những người thừa kế. Và thế vị là một vấn đề liên quan đến thừa kế theo pháp luật cho phép những người thế vị (đáng ra không được hưởng thừa kế) thay mặt người thừa kế nhận thay và hưởng phần di sản của người đó theo quy định.

Thừa kế thế vị thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc thừa kế thế vị được quy định như sau: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt ...

Thừa kế thế vị trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN như sau: Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản, thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng đã chết trước người để lại di sản, thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. Trên đây là ...

Trong năm 1991, thừa kế thế vị được thực hiện theo quy định tại Lệnh 44-LCT/HĐNN8 như sau: Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản, thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng đã chết trước người để lại di sản, thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. Trên đây là nội dung tư vấn về thừa kế ...