Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật điện ảnh sau này.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. Đây là một chức danh lớn và có vị trí vô cùng quan trọng trong công ty.

So với các doanh nghiệp thông thường thì tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh có phần khắt khe hơn. Ngoài việc có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh phải có chuyên môn trong lĩnh vực này và đáp ứng một số điều kiện khác theo quy định của Luật điện ảnh.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật thì các cơ sở điện ảnh ở nước ta hiện nay có thể kể đến như: Cơ sở sản xuất phim; Cơ sở dịch vụ sản xuất phim; Cơ sở in sang, nhân bản phim; Cơ sở bán, cho thuê phim; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu phim; Cơ sở chiếu phim;... Các cơ sở điện ảnh trên có thể tổ chức hoạt động dưới các hình thức là doanh nghiệp điện ảnh và đơn vị sự nghiệp điện ảnh. Trong đó, Doanh nghiệp điện ảnh ...

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh trước ngày 01/10/2009 được quy định cụ thể tại Luật Điện ảnh 2006. Theo đó, theo quy định tại Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. - Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh. - ...