Tín chấp

Tín chấp là một trong những biện pháp đảm bảo dân sự thường xuyên được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày, liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Trước đây, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành đã có nhắc đến bảo đảm trong hợp đồng kinh tế nhưng không quy định biện pháp tín chấp. Khi xã hội càng phát triển, tín chấp là biện pháp bảo đảm được dùng khá nhiều bởi lợi ích kinh tế – chính trị – xã hội mà nó mang lại. Đối với những biện pháp bảo đảm thông thường để dùng tài sản để thực hiện thì ngược lại tín chấp sử dụng uy tín và danh dự của một tổ chức để bảo đảm phần nghĩa vụ. Đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng thì tín chấp được xem như biện pháp sử dụng chủ yếu và phổ biến.

Tín chấp thay đổi như thế nào:
Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Điều 344 và Điều 345 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: Điều 344. Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Điều 345. Hình ...

Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 được quy định tại Điều 372 và Điều 373 Bộ luật Dân sự 2005 như sau: Điều 372. Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội Tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản ...

Bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Điều 376 Bộ luật Dân sự 1995 như sau: - Tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở có thể bảo lãnh bằng tín chấp cho cá nhân và hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền nhỏ tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ. - Việc cho vay ...