Tính khác biệt của giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Khác với nguyên tắc tự động trong bảo hộ bản quyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm quyền đối với giống cây trồng chỉ được xác lập khi được cấp văn bằng bảo hộ.

Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp. Trong đó, giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên. Nội dung này được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật sở hữu trí tuệ 2005 và tiếp tục hoàn thiện qua các luật về sau.

Tính khác biệt của giống cây trồng thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 có quy định tính khác biệt của giống cây trồng như sau: 1. Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên. 2. Giống cây trồng được biết đến rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều này ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 160 Luật sở hữu trí tuệ 2005 có quy định tính khác biệt của giống cây trồng như sau: 1. Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên. 2. Giống cây trồng được biết đến rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều này là giống cây trồng ...