Tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Tổ chức của Thanh tra Chính phủ là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật thanh tra năm 2004, trước đây Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Thanh tra được hiểu là hoạt động kiểm tra, xem xét tình hình thực tế để từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm cải thiện, xử lý các sai sót. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước nhất thiết phải tiến hành hoạt động thanh tra đối với việc thực hiện các quyết định mà mình đã ban hành. Điều hết sức cần thiết giúp phát hiện ra sai sót, vi phạm của tổ chức cá nhân để xử lý.Chính vì vậy thanh tra được xác định là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước.

Theo đó, thanh tra Chính phủ sẽ được tổ chức, cơ cấu cụ thể theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm công tác.

Tổ chức của Thanh tra Chính phủ thay đổi như thế nào:
Tổ chức của Thanh tra Chính phủ được quy định tại Điều 14 Luật Thanh tra 2010, theo đó: 1. Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 2. Thanh tra Chính phủ có ...

Tổ chức của Thanh tra Chính phủ theo quy định tại Điều 14 Luật Thanh tra 2004, theo đố: 1. Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ. 2. Thanh tra Chính phủ có Tổng thanh tra, Phó Tổng thanh tra và Thanh tra viên. Tổng thanh tra là thành viên Chính phủ, do Thủ ...

Có thể bạn quan tâm: