Tội làm nhục người khác

Tội làm nhục người khác xâm phạm đến khách thể là quyền được bảo đảm về danh dự, nhân phẩm của người khác. Tội danh này được đề cập lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985.

Theo pháp luật hình sự Việt Nam, cơ sở xác định tội làm nhục người khác là những dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội danh này. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xúc phạm có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc hành động và phải gây ra những ảnh hưởng xấu ở mức độ nhất định đến nhân phẩm, danh dự của người bị hại.

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung.

Tội làm nhục người khác thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015(có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với ...

Theo quy định tại Bộ Luật hình sự 1999 15/1999/QH10 thì: 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì tội làm nhục người khác được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Hình sự 1985 17-LCT/HĐNN7 như sau: - Nếu người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. - Phạm tội đối với người thi hành công vụ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị ...

Có thể bạn quan tâm: