Trả tiền dịch vụ

Trả tiền dịch vụ là quy định liên quan đến hợp đồng dịch vụ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Trên thực tế, khi tham gia quan hệ dịch vụ thì tiền dịch vụ được xem là vấn đề quan trọng, nó quyết định hợp đồng có được giao kết và thực hiện trên thực tế hay không. Bên cung ứng sẽ quan tâm rằng mình được trả bao nhiêu tiền so với dịch vụ mà mình đã đưa ra, còn bên sử dụng sẽ quan tâm mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền so với phần dịch vụ. Do đó, trả tiền dịch vụ vừa là nghĩa vụ của bên sử dụng vừa là quyền lợi của bên cung ứng, nó ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các bên tham gia trong hợp đồng. Pháp luật dân sự ghi nhận quy định nêu trên nhằm xác định rõ vấn đề trả tiền dịch vụ, hạn chế các tranh chấp phát sinh liên quan.

Trả tiền dịch vụ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc trả tiền dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ được quy định như sau: - Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận. - Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 524 Bộ luật Dân sự 2005, trả tiền dịch vụ được quy định như sau: 1. Bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thoả thuận. 2. Khi giao kết hợp đồng nếu không có thoả thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 527 Bộ luật Dân sự 2005, trả tiền công được quy định như sau: 1- Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công theo thoả thuận, khi công việc đã hoàn thành; nếu không thoả thuận về mức tiền công, thì mức tiền công là mức trung bình đối với công việc cùng loại tại thời điểm và địa điểm hoàn thành công việc. 2- Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công tại địa điểm thực hiện dịch vụ khi hoàn thành dịch vụ, ...

Hợp đồng dịch vụ