Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với công tác cảnh vệ

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với công tác cảnh vệ là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005.

Theo đó cảnh vệ là người thuộc lực lượng vũ trang chuyên làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ. Lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây là một lực lượng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tài sản cũng như tính mạng con người, giữ gìn trật tự.

Và Bộ Quốc phòng sẽ phải có một số trách nhiệm nhất định đối với công tác cảnh vệ nhằm bảo đảm hoạt động được hiệu quả, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản, tính mạng con người.

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với công tác cảnh vệ thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật cảnh vệ 2017 có quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng như sau: 1. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ do Quân đội đảm nhiệm. 2. Quản lý lực lượng Cảnh vệ và công tác cảnh vệ trong Quân đội. 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật về cảnh vệ trong Quân đội. 4. Tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, đào tạo cán bộ làm công tác cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng. 5. Chủ trì, phối ...

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh cảnh vệ 2005 có quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng như sau: - Thực hiện công tác cảnh vệ trong quân đội; - Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cảnh vệ trong quân đội; phối hợp, hiệp đồng triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ đối tượng cảnh vệ khác đến thăm, làm việc trong khu vực do quân đội quản lý; - Phối hợp với lực lượng cảnh vệ ...