Trách nhiệm tham dự phiên họp của thành viên Chính phủ

Trách nhiệm tham dự phiên họp của thành viên Chính phủ là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật tổ chức Chính phủ năm 1992, trước đây Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960 không nhắc tới quy định nêu trên.

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Với tính năng động được quy định bởi nền kinh tế thị trường, hoạt động của Chính phủ có tác dụng thúc đẩy hoạt động của bộ máy nhà nước. Đây là cơ quan có chức năng cơ bản là thực thi Hiến pháp và pháp luật, hoạch định và điều hành chính sách quốc gia, tổ chức thực hiện phân bổ ngân sách, quản lý và phát huy tất cả các nguồn lực của quốc gia. Theo đó, thành viên Chính phủ phải có trách nhiệm tham dự phiên họp theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm tham dự phiên họp của thành viên Chính phủ thay đổi như thế nào:
Trách nhiệm tham dự phiên họp của thành viên Chính phủ được quy định cụ thể tại Điều 45 của Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó: - Thành viên Chính phủ có trách nhiệm tham dự phiên họp của Chính phủ, nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một số thời gian của phiên họp thì phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Thủ tướng Chính phủ có thể cho phép thành viên Chính phủ vắng mặt và được cử cấp phó tham dự phiên họp của ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 34 Luật tổ chức chính phủ 2001, trách nhiệm tham dự phiên họp của các thành viên Chính phủ được quy định như sau: - Thành viên Chính phủ có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Chính phủ, nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một số thời gian của phiên họp thì phải được Thủ tướng đồng ý. - Thủ tướng có thể cho phép thành viên Chính phủ vắng mặt và được cử người Phó dự phiên ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 34 Luật tổ chức chính phủ 1992, trách nhiệm tham dự phiên họp của Chính phủ được quy định như sau: Thành viên Chính phủ có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Chính phủ, nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một số thời gian của phiên họp thì phải được Thủ tướng đồng ý. Thủ tướng có thể cho phép thành viên Chính phủ vắng mặt và được cử người Phó dự phiên họp Chính phủ. Khi cần thiết, ...