Trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu Quốc hội

Trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 62 Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981 và nội dung này tiếp tục được ghi nhận qua các Luật Tổ chức Quốc hội sau này.

Để tăng cường sự gắn bó giữa người dân đối với Đảng và Nhà nước, đại biểu Quốc hội cần phải thực hiện tốt việc tiếp công dân. Giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân và làm tốt công tác tiếp công dân sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Hiến pháp của nước ta cũng đã ghi nhận: Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết có hiệu quả, chất lượng các khiếu nại, tố cáo của nhân dân đó là thực hiện tốt công tác tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Việc tiếp công dân nhằm mục đích tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý của cơ quan đơn vị. Đây là sự cụ thể hóa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của nhà nước và xã hội của công dân.

Trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu Quốc hội thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân của đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. - Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải ...

Trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 2001 30/2001/QH10, theo đó: Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải ...

Trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội 1992 66-LCT/HĐNN8, theo đó: Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, chuyển đến cơ quan hữu quan, đôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Cơ quan Nhà nước hữu quan phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đó. Nếu xét thấy việc giải quyết kiến nghị, ...

Trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu quốc hội theo quy định cũ được quy định tại Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước 1981 1-LCT/HĐNN7, theo đó: Đại biểu Quốc hội nhận được những điều khiếu nại và tố cáo của nhân dân, có trách nhiệm nghiên cứu và chuyển đến cơ quan Nhà nước hữu quan, theo dõi việc giải quyết và báo cho đương sự biết kết quả. Các cơ quan Nhà nước phải báo cho đại diện Quốc hội biết kết quả giải quyết ...