Trạm khí tượng thủy văn

Trạm khí tượng thủy văn là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994.

Khí tượng được hiểu là khoa học nghiên cứu các quá trình và các hiện tượng của khí quyển. Còn thuỷ văn là khoa học nghiên cứu về tính chất, sự chuyển động và phân bố của nước (thể lỏng và thể rắn) trong toàn bộ Trái đất. Và khí tượng thuỷ văn là cụm từ chỉ chung khí tượng, thuỷ văn và hải văn. Việc nghiên cứu khí tượng thủy văn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó sẽ đưa ra dự báo, cảnh báo của những hiện tượng thiên nhiên giúp chúng ta đưa ra biện pháp phòng chống. Theo đó, trạm khí tượng thủy văn được hiểu là nơi được lựa chọn theo các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn để đặt một hoặc nhiều công trình khí tượng thủy văn.

Trạm khí tượng thủy văn thay đổi như thế nào:
Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật khí tượng thủy văn 2015 Trạm khí tượng thủy văn là nơi được lựa chọn theo các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn để đặt một hoặc nhiều công trình khí tượng thủy văn, gồm các loại: trạm khí tượng bề mặt, trạm khí tượng trên cao, trạm ra đa thời tiết, trạm khí tượng nông nghiệp, trạm thủy văn, trạm hải văn, trạm đo mưa, trạm định vị sét và các loại trạm chuyên đề khác. ...

Khái niệm trạm khí tượng thủy văn được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994, theo đó: Trạm khí tượng thuỷ văn là công trình để trực tiếp quan trắc các yếu tố khí tượng thuỷ văn, các yếu tố môi trường không khí và nước trên mặt đất, dưới nước, trên sông, biển và trên không. Trên đây là tư vấn về khái niệm trạm khí tượng thủy văn theo quy định cũ. Mong rằng ...