Tranh chấp lao động

Ngày 01/01/1995, Bộ luật lao động 1994 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, thuật ngữ tranh chấp lao động ra đời và là một quy định không thể thiếu bên cạnh các chế định khác điều chỉnh quan hệ lao động giữa các bên. Hiểu một cách đơn giản thì quan hệ lao động cũng là một dạng thức của quan hệ dân sự, bản chất của nó cũng là sự thỏa thuận, ý chí của các bên. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra quan hệ lao động, tranh chấp lao động phát sinh trong một số trường hợp là không tránh khỏi, do vậy việc xây dựng và phát triển các quy định để xác định đâu là tranh chấp lao động, tranh chấp xảy ra thì ai, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết và giải quyết cụ thể ra sao là vấn đề hoàn toàn hợp lý và cần thiết.

Tranh chấp lao động thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì khái niệm tranh chấp lao động được quy định cụ thể như sau: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Bộ luật Lao động 2012 còn ...

Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2006 sửa đổi 74/2006/QH11 thì khái niệm tranh chấp lao động được quy định cụ thể như sau: Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể ...

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 1994 35-L/CTN thì khái niệm tranh chấp lao động được quy định cụ thể như sau: Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các Điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động ...