Trợ cấp thôi việc

Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên tại Bộ luật lao động 1994, theo đó, ghi nhận và bảo vệ quyền của người lao động được chi trả một khoản tiền khi đáp ứng những điều kiện nhất định và đương nhiên, đó phải là những trường hợp thôi việc theo đúng quy định pháp luật. Việc đưa ra quy định về khoản trợ cấp này nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động để họ có thể ổn định cuộc sống sau khi thôi việc. Đây đồng thời là một điểm tiến bộ của các quy định pháp luật lao động qua các thời kỳ. Rõ ràng, trong điều kiện cần thiết phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình tham gia quan hệ lao động thì việc quy định khoản trợ cấp thôi việc là hoàn toàn hợp lý.

Trợ cấp thôi việc thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 48 Bộ Luật lao động 2012 thì trợ cấp thôi việc được quy định cụ thể như sau: 1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa ...

Theo quy định tạiBộ luật Lao động 1994 35-L/CTN thì trợ cấp thôi việc được quy định cụ thể như sau: 1- Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có. 2- Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điểm ...