Từ chối nhận di sản

Từ chối nhận di sản là quy định liên quan đến chế định thừa kế được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành với tên gọi “Khước từ quyền hưởng di sản”. Theo đó, đối với những chủ thể được quyền hưởng thừa kế thì sẽ được nhận phần di sản theo như di chúc định đoạt hoặc theo pháp luật quy định. Nhưng vì một số lý do khách quan hoặc chủ quan nào đó, những người này vẫn có quyền từ chối nhận phần di sản mà đáng ra họ sẽ được nhận, bởi lẽ bản chất của thừa kế là quyền lợi chứ không phải nghĩa vụ do đó họ được phép từ chối. Tuy nhiên, không phải bất cứ chủ thể nào cũng được thực hiện từ chối nhận di sản nếu như việc từ chối này có ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ ba theo quy định.

Từ chối nhận di sản thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc từ chối nhận di sản thừa kế được quy định như sau: - Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. - Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di ...

Từ chối nhận di sản được quy định tại Điều 642 Bộ luật dân sự 2005, theo đó: 1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc ủy ban nhân ...

Từ chối nhận di sản được quy định tại Điều 645 Bộ luật dân sự 1995, theo đó: 1- Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 2- Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, Công chứng nhà nước hoặc Uỷ ban nhân ...

Khước từ quyền hưởng di sản được quy định tại Điều 31 Pháp lệnh thừa kế 1990, theo đó: 1- Người thừa kế có thể khước từ quyền hưởng di sản, trừ trường hợp việc khước từ đó nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của bản thân về tài sản. Người thừa kế có thể nhường quyền hưởng di sản cho người thừa kế khác. 2- Thời hạn khước từ quyền hưởng di sản là sáu tháng, kể từ ngày người thừa kế biết thời điểm mở thừa kế. 3- Người ...