Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Thuế Lợi tức 1990 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sau này.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xem chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các hình thức ưu đãi thuế bao gồm: ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với một số lĩnh vực, địa bàn cần khuyến khích đầu tư. Có thể khẳng định rằng, các quy định về chính sách ưu đãi thuế đã thể hiện sự quan tâm đúng mức của Nhà nước đối với các doanh nghiệp nộp thuế, đồng thời góp phần chia sẻ với doanh nghiệp gánh nặng thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các quy định về chính sách ưu đãi thuế đã thể hiện sự quan tâm đúng mức của Nhà nước đối với các doanh nghiệp nộp thuế, đồng thời góp phần chia sẻ với doanh nghiệp gánh nặng thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật trước hiện hành thì có thể hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu trên thu nhập của doanh nghiệp còn được gọi là thuế thu nhập công ty, là loại thuế phổ biến trên thế giới. Đây là loại thuế trực thu, thuế suất tỉ lệ, mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại doanh nghiệp. Các chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được quy định cụ thể tại ...

Theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2015 thì có thể hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu trên thu nhập của doanh nghiệp còn được gọi là thuế thu nhập công ty, là loại thuế phổ biến trên thế giới. Đây là loại thuế trực thu, thuế suất tỉ lệ, mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại doanh nghiệp. Các chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 01/01/2015 được quy định cụ thể ...

Theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2009 thì có thể hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu trên thu nhập của doanh nghiệp còn được gọi là thuế thu nhập công ty, là loại thuế phổ biến trên thế giới. Đây là loại thuế trực thu, thuế suất tỉ lệ, mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại doanh nghiệp. Các chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 01/01/2009 được quy định cụ thể ...

Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 01/01/2009 được quy định cụ thể tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003. Theo đó, theo quy định từ Điều 17 đến Điều 21 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003 thì chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 01/01/2009 được quy định cụ thể như sau: Miễn thuế, giảm thuế cho dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm - Dự ...

Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 01/01/2004 được quy định cụ thể tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 . Theo đó, theo quy định từ Điều 17 đến Điều 22 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 thì chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 01/01/2004 được quy định cụ thể như sau: Miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh mới thành lập - Đối với cơ sở kinh doanh trong nước: + Cơ sở sản xuất mới thành ...

Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/01/1999 được quy định cụ thể tại Luật Thuế Lợi tức sửa đổi 1993 và Luật Thuế Lợi tức 1990. Theo đó, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Luật Thuế Lợi tức sửa đổi 1993, Điều 21 đến Điều 25 Luật Thuế Lợi tức 1990 thì chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/01/1999 được quy định cụ thể như sau: - Tổ chức, cá nhân ở miền núi, sản ...

Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/9/1993 được quy định cụ thể tại Luật Thuế Lợi tức 1990. Theo đó, theo quy định tử Điều 21 đến Điều 25 Luật Thuế Lợi tức 1990 thì chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trước 01/9/1993 được quy định cụ thể như sau: - Tổ chức, cá nhân ở miền núi, sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương được giảm đến 50% số thuế lợi tức phải nộp. Các hoạt động vận ...