Uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi

Uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000.

Pháp luật quy định người cao tuổi phải là những người thuộc độ tuổi nhất định, điều này nhằm giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi cho những người đã qua tuổi lao động. Và khái niệm nêu trên cũng không giống với khái niệm người già.

Trong những năm qua, đi đôi với phát triển kinh tế – xã hội, nhà nước ta đã có những chính sách ưu đãi đối với những người cao tuổi, đặc biệt là những chính sách về vật chất, tinh thần và rải đều trong các lĩnh vực của đời sống. Theo đó, ủy nhiệm chăm sóc người cao tuổi là một trong những quy định cần thiết tạo điều kiện cho người không có điều kiện chăm sóc tiến hành ủy nhiệm cho người khác thực hiện thay.

Uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi thay đổi như thế nào:
Việc ủy nhiệm chăm sóc người cao tuổi được quy định tại Điều 11 Luật người cao tuổi năm 2009 với nội dung như sau: - Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi thì uỷ nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng phải được người cao tuổi đồng ý. Việc uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi được thực hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa ...

Việc uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi trước ngày 01/7/2010 được quy định tại Điều 11 Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000 với nội dung như sau: - Người có nghĩa vụ phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi có thể uỷ nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng phải được người cao tuổi đồng ý. - Cá nhân hoặc tổ chức dịch vụ được uỷ nhiệm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những cam ...