Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp

Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Dạy nghề 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua Luật Giáo dục nghề nghiệp sau này.

Để đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục nghề nghiệp là một trong những nội dung quan trong trong chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp. Xã hội hoá giáo dục nghề nghiệp là một quá trình mà cả cộng đồng và xã hội cùng tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Việc đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài, thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp là nhiệm vụ cần thiết.

Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp thay đổi như thế nào:
Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. Tại Điều 7 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014, xã hội hóa giáo dục nghề ...

Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Dạy nghề 2006, theo đó: Thực hiện xã hội hoá hoạt động dạy nghề, khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở dạy nghề và tham gia hoạt động dạy nghề. Khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia dạy nghề; khuyến khích, hỗ trợ dạy các nghề truyền thống và ngành nghề ...