Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện hành chính

Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996.

Theo đó, tố tụng hành chính được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp được công bằng, chính xác, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Và trong trường hợp người khởi kiện vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện thì phải tiến hành xác định thẩm quyền theo quy định nhằm vệ quyền lợi của người có yêu cầu.

Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện hành chính thay đổi như thế nào:
Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện đã được quy định cụ thể Điều 33 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Theo đó, thẩm quyền giải quyết trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện được xác định như sau: 1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật tố tụng hành chính 2010, ác định thẩm quyền của Tòa án trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện được quy định như sau: 1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết theo sự lựa chọn của người khởi kiện. 2. Toà án nhân dân ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996, Xác định thẩm quyền vụ án hành chính khi vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện được quy định như sau: 1- Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính, cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức chỉ có quyền hoặc khiếu nại ...